Vedtekter for Sjusjøen Vel

Vedtatt på årsmøte 31.07.2021

§ 1 FORMÅL

Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer av Sjusjøen Vel kan være  hytteeiere, fastboende, setereiere, næringsdrivende og andre med tilknytning til Sjusjøen.

§ 3 KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt etter gjentatte purringer skal slettes.

§ 4 STYRET

Sjusjøen Vel ledes av et styre som velges av årsmøtet. 

Styret består av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer og velges etter innstilling fra valgkomiteen.  

Alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.

Det tilstrebes at det velges 4 nye styremedlemmer og ett nytt varamedlem hvert år.

§ 5 STYREMØTER

Det avholdes styremøter når lederen finner det nødvendig, eller når minst halvparten av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet, vil lederens stemme være utslagsgivende.

Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører.

Styret har ansvar for utgivelse av SjusjøPosten

§ 6 ÅRSMØTET OG ÅRSREGNSKAP

Årsmøtet er Sjusjøen Vels høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april, fortrinnsvis ved påsketider. Årsregnskapet skal følge kalenderåret.

Innkalling m/saksliste, årsmelding m/regnskap samt innkomne saker gjøres tilgjengelig alle medlemmer senest 3 uker før årsmøtet. I tillegg legges sakene ut på foreningens hjemmesider.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være sendt til styretsenest to måneder før årsmøtet.

Ordinert Årsmøte behandler følgende:

 • Konstituering og godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder
 • Valg av møtereferent
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten
 • Årsmelding og Regnskap med beretning fra revisor og kontrollkomité
 • Handlingsplan
 • Eventuelle innkomne saker
 • Fastsetting av kontingent
 • Budsjett med fastsetting av eventuelle styrehonorarer
 • Etter innstilling fra valgkomiteen, valg av
  • Styremedlemmer for to år
  • Styreleder for to år
  • Nestleder for to år
  • Sekretær for to år
  • Kasserer for to år
  • Varamedlemmer for to år
  • Revisor med varamedlem
  • Valgkomité med varamedlemmer for ett år
  • Kontrollkomité for ett år

§ 7 KONTROLLKOMITE

Kontrollkomiteen består av leder pluss to medlemmer som alle velges for ett år ad gangen. Valgkomiteen innstiller på medlemmer av kontrollkomiteen. Det utarbeides instruks for kontrollkomiteen som vedtas av Årsmøtet.

§ 8 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av tre medlemmer med to varamedlemmer som alle er representative for medlemmene og kjenner Velets virksomhet. Styret innstiller på medlemmer og de velges for ett år ad gangen. Normal funksjonstid bør ikke gå ut over tre år. Valgkomiteen innstiller på eventuelle styrehonorarer. Det utarbeides en instruks for valgkomiteen som vedtas av Årsmøtet.

§ 9 STEMMERETT OG VALGREGLER

Stemmerett har de medlemmer som har betalt forfalt medlemskontingent innen avviklingen av årsmøtet.

Alle stemmeberettigede blir registrert ved ankomst årsmøtet og får tildelt deltaker / stemmenummer.  Stemmegivning kan skje ved fullmakt.  Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

Det kan fremmes benkeforslag til alle valg.

Hvis en eller flere på årsmøtet forlanger skriftlig valg, må dette fremsettes i hvert enkelt tilfelle.

§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller om minst 10 % av medlemsmassen forlanger det. Krav fra medlemmene om ekstraordinært årsmøte må framsettes skriftlig med det nødvendige antall underskrifter.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel til alle medlemmene og ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står nevnt i innkallingen.

§ 11 VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer av vedtektene kan bare behandles på ordinært årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte dersom saken er ført opp på sakslisten. For å bli godkjent krever vedtektsendringer minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede.

Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 12 OPPLØSNING

Oppløsning av Sjusjøen Vel kan bare skje ved vedtak fattet i ordinært årsmøte.

Forslag om oppløsning må være framsatt skriftlig, og styret kan kreve å få 4 uker til behandling av forslaget, deretter 2 ukers frist for utsending av innkalling med det skriftlige forslaget.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må oppløsningsvedtaket fra ordinært årsmøte gjentas med minst 2/3 flertall i det ekstraordinære årsmøtet.

I tilfelle vedtak om oppløsning, må årsmøtet samtidig fatte vedtak om disponering av velets eiendeler.