Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040

Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040I Ringsaker kommune pågår arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og å utarbeide en langsiktig arealstrategi for ønsket utvikling fram mot 2040. Hvordan fjellområdene skal utvikles er en sentral del av dette arbeidet. Ønsker du informasjon og har synspunkter og innspill å gi om ønsket utvikling, så møt opp.

Tid og sted: Lørdag 17. september 2022 i Flerbrukshallen i Natrudstilen Tidsramme: 12.00-15.00
Ordstyrer: strategisjef Alf Thomassen

Program:

• Ringsaker Almenning ved Mathias Neraasen ønsker velkommen til fjells (5 min)
• Innledning om pågående planarbeid og mulighetene for å påvirke v/Ringsaker kommune og styringsgruppa for kommuneplanarbeidet {10 min)
• Hvordan gjøre hyttebygging mer bærekraftig? v/seniorforsker i NINA Bjørn Petter Kaltenborn • (45 min) • Hvordan ivareta natur og friluftsinteressene i fjellet? v/koordinator for Forum for Natur og
• Friluftsliv, Morten Aas (10 min)
• Kommunens perspektiv for utvikling av fjellet, om samfunnsdelen og langsiktig arealstrategi
• v/plansjef Anne G. Kittelsrud {20 min)
• Innlegg fra velforeningene v/Sidsel Nordhagen (15 min)
• Innlegg fra grunneierne i Ringsakerfjellet v/bestyrer i Pihl AS, Per Fineid (15 min)

Beinstrekk og liten pause (20 min) Innledere stiller i panel og publikum/deltakere gis mulighet for å stille spørsmål, komme med innspill og synspunkter (45 min)

Avslutning og veien videre v/ordstyrer Alf Thomassen (5 min)
Arrangør: Ringsaker kommune i samarbeid med grunneierne og velforeningene i Ringsakerfjellet.