Mange ville høre grunneierne

Rundt 140 interesserte hadde møtt frem i fjellkirken da Sjusjøen Vel lørdag 1. oktober inviterte til åpent møte med våre grunneiere, Pihl AS og Brøttum Allmenning, ved henholdsvis Per Fineid og Jan Tore Hemma.

Vel’ets leder, Erik Alver, orienterte innledningsvis om styrets strategiplan, og at to årlige temamøter med medlemmene, var en del av denne. En strategiplan han karakteriserte som en dynamisk plan over viktige områder vel’et engasjerte seg i. Signaler fra eiere og medlemmer var derfor viktige i denne sammenheng.

Når det gjaldt grunneierne følte Alver at man hadde en saklig og god dialog, selv om man slett ikke alltid var enige.

Brøttums Jan Tore Hemma åpnet med en interessant historikk over Brøttum Allmennings historie. Blant annet konkursen i 2008, der boet kunne ta eiendeler, maskiner og utstyr, men ikke grunnen. Dagens forretningsmodell/filosofi var derfor i hovedsak arealforvaltning og drift av skogeiendom. Kun eiere av grunn kan være medlemmer i allmenningen, og det utbetales ikke utbytte, men støtte etter søknad til utvidelser/investeringen i driften.

Hemma fortalte at allmenningen ble driftet etter pålegg fra eierne, og at fortjeneste var en forutsetning for videre tilrettelegging, service og drifting av veier/turveier/skiløyper.

I en slik sammenheng kom man ikke utom utbygging og tomtesalg, og han viste til planlagt hytteområde mellom Sjusjøveien/Nordseterveien, pluss områder med fortettingsmuligheter.

Pihls Per Fineid dro også trådene tilbake gjennom historien. Og forskjellen mellom et AS, som Pihlske og en allmenning. Videre Pihls eierbegrensingen på 2 prosent. Og visjonen om å være landets beste fritidsdestinasjon.

Gjennom sommerhalvåret har det vært flere uheldige hendelser mellom folk og beitedyr, og da storfe av kjøttraser inne i hytteområdene. Med 18.000 beitedyr og 6.000 hytter var det grunnlag for konflikter, og Pihl var i samarbeid med beiterettshaverne for å finne løsninger på dette.

Av fokusområder for Pihl nevnte Fineid infrastruktur som VA-saken, veier/stier/løyper. Utvikling av området Sentrum/Sjusjøstallen, pluss utbygging som fortetting eller bruk av nye områder i tilknytning til eksisterende hytteområder.

I den forbindelse opplyste han at Pihl slett ikke hadde gitt opp Lunkelia, og mente det var feil av kommunen å ikke vente med å ta stilling til området før siste fase av kommuneplanen skulle behandles.

Fineid var også innom brøytesaken og den store prisstigningen de siste årene. Her opplyste han at man i samarbeid med vel-ene skulle se litt på alternativer som hyppighet og omfang.

Han beklaget også at faktura på brukerbetaling ikke var etter avtale, og opplyste hvordan dette ville refunderes.

Mange hadde både meninger og spørsmål da ordet ble fritt etter at de to hovedgjestene hadde hatt sine innlegg.

Om VA-saken opplyste Fineid at lite hadde skjedd i det siste når det gjaldt å komme nærmere en løsning.

En ”markagrense” ble etterlyst, og vel-leder Alver opplyste at det var noe man også hadde inne i vel-ets strategiplan. Man ønsket ikke hytter innover i fjellet.

Brøttums Hemma gjorde det klart at allmenningens eiere hadde klare intensjoner om videre utbygging i sine områder, mens Fineid opplyste at Pihl ville være aktive på Sjusjøen uansett hva de fikk gjennom i sine arealer.

Brøytesaken var også noe mange var opptatt av – uten at man kanskje ble særlig klokere. 

Hva skjer om man ikke betaler, blir man da stoppet på hytteveiene? Hva skjer med brøytekostnadene om mange ikke betaler og ikke bruker hyttene? Kan det bli et opplegg der man betaler for antall brøytinger til hytta? Man må se på snømengder også – ikke bare indeks. Bør det betales ulikt ut fra lengde på vei? Hvorfor betaler ikke entreprenører/håndverkere for kjøring i området?

Møteleder, vel-ets Erik Gaalaas Engesveen, presiserte at det var grunneierne, ikke vel-et som hadde valgt brøyteleverandør. Videre at vel-et ved neste korsvei ønsket en anbudsrunde blant aktuelle brøyteleverandører, slik at man dermed kan få et mindre omdiskutert prisgrunnlag.

Fineid opplyste at en modell som gikk på antall brøytinger var noe som kunne tas med i diskusjonen.

De høye strømprisene er også noe som engasjerer. Noen vurderte å stenge ned hytta for vintersesongen, mens andre ville tilbringe færre helger og uker på hytta.

Erik Alver hadde latt seg provosere da ordfører i Ringsaker ikke tenkte å engasjere seg, og var skuffet over en så passiv holdning med tanke på hyttefolkets økonomiske betydning for kommunen. I et forsøk på å bli hørt hadde velforeningene i fellesskap tilskrevet kommune og statlige myndigheter om problematikken.

Avslutningsvis takket Gaalaas Engesveen både for stort fremmøte og mange innspill og ideer vel-et kunne ta med seg videre.